{ book-now }
Hotel CUBE
Křemencova 164/18
110 00 Praha 1
Česká republika
Jazyk
1.jpg
Rezervovat

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/smlouvy o poskytnutí služeb, kdy na jedné straně je společnost Consillium a.s., IČ 05226902, DIČ CZ05226902, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21717 jako provozovatel hotelu Cube a prodávající (dále jen „Hotel“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Další informace o hotelu Cube jsou uvedeny na webové stránce www.hotelcube.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li Kupující v objednávce nebo při rezervaci své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla určená pro podnikatele. Naopak neuvede-li kupující žádné identifikační číslo, má se za to, že je kupující soukromý spotřebitel. Kupující podáním objednávky, vytvořením rezervace nebo uskutečněním nákupu na online-shopu stránek www.hotelcube.cz potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě potvrzení objednávky nebo rezervace nebo uskutečnění nákupu v onlineshopu.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury nebo jako přílohu v e-mailu za slaném na uvedenou emailovou adresu při rezervaci, objednávce či nákupu služeb. Kupující s tímto souhlasí.

II. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, tak způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky / rezervace Kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky Hotelem. Uzavření smlouvy Hotel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 


2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Hotel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne služby, které jsou předmětem koupě, a Kupující se zavazuje, že věc převezme / služby využije a zaplatí Hotelu kupní cenu. Hotel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

3. Přechod nebezpečí škody

Služba je vadná, nemá-li sjednané a jasně deklarované vlastnosti. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Hotel způsobil porušením svých povinností. Kupující má povinnost hlásit vady na užívaných službách či věcech neprodleně po tom, kdy takové vady objeví. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci čí začátkem užívání služeb. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci či poskytovateli služeb na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Hotel škodu způsobil porušením své povinnosti.


4. Odpovědnost Hotelu

Hotel odpovídá Kupujícímu, že věc či služby při převzetí nemají vady. Zejména Hotel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal či služby začal čerpat,
a.) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Hotel popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b.) služby odpovídají zjevně nabízenému rozsahu a úrovni, pokud není nikde součást služby popsána, pak taková odpovídá běžným zvyklostem v místě čerpání služeb;
c.) je věc či služby v odpovídajícím množství, míře a rozsahu; a
d.) věc či služby vyhovují požadavkům právních předpisů.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci či před začátkem využívání služeb věděl, že věc či služba má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a.) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b.) na odstranění vady opravou věci či služeb;
c.) na čerpání náhradních služeb ve stejném rozsahu;
d.) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

e.) odstoupit od smlouvy


6. Porušení smlouvy obecně

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemůže uplatnit právo z vadného plnění. 


7. Záruka za jakost

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci či čerpané službě na Kupujícího vnější událost.


8. Zvláštní pravidla při koupi voucheru

Voucher slouží jako potvrzení nároku na čerpání služeb poskytovaných Hotelem. Sám o sobě nenahrazuje žádnou formu ceniny a není ani takovým způsobem směnitelný a dále prodejný.
Čerpání služeb voucherem předplacených je podmíněno vytvořením rezervace v Hotelu a jeho zpětném potvrzení takové rezervace. Rezervace je závislá na dostupnosti hotelu a je třeba ji provést předem, nejméně měsíc před pobytem a to způsobem uvedeným v bodě VIII. těchto VOP. Při check inu na recepci Hotelu bude požadována kopie tohoto dokladu.
Tento poukaz nelze vyplatit za hotovost ani za jinou náhradu a nelze jej vyměnit, pokud dojde ke ztrátě, odcizení, zničení nebo vypršení platnosti. Po zakoupení je voucher nevratný. Neplatný, pokud je změněn, kopírován nebo reprodukován. Poukaz nebude prodloužen po uplynutí doby použitelnosti a není možné jeho použití jakkoliv vymáhat.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před začátkem čerpání služeb, před uplatněním voucheru.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy z důvodu jiného, než je uvedeno v bodě 5. a 6., řídí se pak takový postup platnými storno-podmínkami Hotelu v době uzavření smlouvy.
V případě, že má Spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků, pak Hotel postupuje:

a.) je-li to možné, vrací prostředky stejnou cestou a ve stejné formě, jak je Hotel obdržel;

b.) vrací finanční prostředky náhradním smluveným způsobem potvrzeným oběma stranami;

c.) ponechává finanční prostředky jako kredit na budoucí čerpání služeb nebo zakoupení zboží; v takovém případě je třeba dohoda obou stran a náhradní čerpání se musí využít v ten samý kalendářní rok.
V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Hotel požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Hotel odmítnout peněžní prostředky proplatit.

2. Odstoupení od smlouvy Hotelem v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je Hotel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 7 dnů, pokud je čerpání objednaných služeb rezervováno na pozdější dobu, než za 7 dní od objednání, ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Hotelem tím, že Hotel Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží či služeb, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Hotelu.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Hotelu se použijí podmínky ochrany osobních údajů.

V. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Hotelu a rezervace: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Hotel nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách www.hotelcube.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (CZK) nebo v měně jednotné měny EU (EUR) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH. Je-li mezi Kupujícím a Hotelem uzavřena smlouva obsahující specifický ceník, má tento ceník přednost před cenami veřejnými na www.hotelcube.cz.
Ceny za ubytování v hotelu uváděné na internetových stránkách jsou kalkulovány v měně EUR a je umožněno orientační přepočítání do české měny, které slouží pouze pro orientaci. Závazná cena a měna je uvedena vždy v potvrzené objednávce služeb nebo zboží. Pro přepočet částek mezi měnami CZK a EUR Hotel používá interně stanovený měnový kurz platný dle aktuální interní směrnice Hotelu v den platby.
Konečná cena nezahrnuje místní poplatek z pobytu. Hotel si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.
Dále si Hotel vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu / voucheru v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

a.) voucher nebo slevový poukaz je použit na jiné služby, než pro které byl určen;

b.) hotel zjistí, že voucher či slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Hotel oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VII. Objednávání a rezervace

Cena a rozsah služeb / zboží budou uvedeny v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží / služeb. Objednávat je možno následujícími způsoby:
a.) prostřednictvím elektronického obchodu Hotelu (dále jen „e-shop“);
b.) v rezervačním systému na stránkách www.hotelcube.cz,

c.) elektronickou poštou na adrese hotelcube@hotelcube.cz,
d.) osobně na recepci hotelu;

e.) telefonicky.

VIII. Platební podmínky

Hotel akceptuje následující platební podmínky:

a.) Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Hotelu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

b.) Služby poskytované Hotelem musí být plně uhrazeny před začátkem čerpání takových služeb, pokud není smluvně stanoveno jinak.

c.) Při potvrzení objednávky je vyžadována garance platnou kreditní nebo debetní kartou platnou v den počátku čerpání služeb, pokud není smluvně stanoveno jinak.

d.) Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

e.) Hotel si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
f.) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

g.) V případě platby platební kartou na recepci Hotelu je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

Vrácení peněz

Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, pokud na takové vrácení má nárok a zvolil možnost IV.1.b těchto VOP.

IX. Dodací podmínky

1. Ostatní podmínky

Při čerpání služeb uhrazených předem může Hotel či požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Hotel odmítnout poskytnout služby. Toto oprávnění vyplývá z ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

2. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané Hotelem, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny Hotelem výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

X. Specifikace hotelových služeb

1. Časy ubytování

Při objednávce ubytovacích služeb je možnost využít ubytovacího času v době od 15:00 v příjezdový den (Check-in), času pro opuštění pokoje do 12:00 v odjezdový den (Check-out). Časy Check-in před 14:00 a Check-out po 12:00 mohou být upraveny individuálně dle požadavků Kupujícího a možností Hotelu. Tyto změny mohou být zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

2. Parkování v hotelové garáži

Hotel má svou vlastní garáž nacházející se v podzemí pod hotelem. Přístup do této garáže je plně řízen personálem hotelu a Kupující, pokud využije služby parkování tak na základě instrukcí může v této garáži parkovat. Parking je na vlastní nebezpečí. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku a není garantována. Podléhá obsazenosti garáže a typu dopravního prostředku.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na služby se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

XII. Závěrečná ustanovení 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi Hotelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2021, přičemž jsou k dispozici na recepci hotelu a nebo elektronicky na www.hotelcube.cz.

XIII. Kontakty

Hotel Cube, Křemencova18, 110 00 Praha 1

Všeobecné dotazy: hotelcube@hotelcube.cz

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit